+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Hlásiče požáru a kouře

pruvodce abcHlásiče požáru jsou zařízení určená pro včasnou detekci požáru a kouře. Pokud hrozí nebezpečí, spustí detektor akustický poplach - alarm (sirénu o síle 85dB) s optickou signalizací. Konstrukce detektorů je založena na moderní mikroprocesorové technologii, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz zařízení. Hlásiče požáru s integrovaným bateriovým zdrojem napájení umožňují rychlou a snadnou instalaci a zajišťují správnou funkci hlásiče bez ohledu na napětí v elektrické síti. Instalaci zařízení lze provést svépomoci bez nutné asistence montážní firmy.

Co je třeba, aby splňoval standardní hlásič požáru?

Kouřové hlásiče požáru prodávané v Evropské unii musí být v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN14604: 2005 (EN14604: 2005). Tato norma specifikuje požadavky na hlásiče požáru, které splňují harmonizovanou normu ke směrnici na stavební výrobky, zkušební metody, kritéria provedení a informace uvedené v návodech výrobce pro autonomní hlásiče kouře ovládané pomocí technologie rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace, určené pro použití v domácnostech nebo objektech určených pro bydlení a ubytování.

prohlaseni o shodeJaké dokumenty v celoevropském měřítku jsou nezbytné pro prodej hlásičů požáru?

Podle evropského právního předpisu (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a Směrnice CPR) zavedeného za účelem sjednocení evropském trhu hlásičů požáru a stavebních výrobků je třeba předložit prohlášení výrobce o vlastnostech (CPD). Prohlášení o vlastnostech (CPD) je vydáno výrobcem na základě postupu posuzování a ověřování kvality hlásiče prováděného prostřednictvím výzkumného ústavu v Evropské unii, s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN14604: 2005 (EN14604: 2005). Prohlášení o vlastnostech (CPD) je dokument nutný pro prodej hlásičů kouře a měl by být dodáván současně s produktem. Pokud tomu tak není a dokument není k výrobku připojen, je na žádost kupujícího prodávající povinen tento dokument poskytnout.

Jak jsou označeny hlásiče požáru schválené k prodeji na evropském trhu?

Pokud hlásič požáru splňuje kritéria norem a uspěl v testech nezávislého zkušebního orgánu Evropské unie, musí být výrobcem opatřen označením CE, pod kterým je uvedeno unikátní číslo prohlášení o vlastnostech pro daný produkt. Informace by měla být následně uvedena nejen na samotném produktu, ale také na jeho balení a v průvodní dokumentaci výrobku (manuál uživatele).
Níže uvedený příklad demonstruje správné CE označení hlásiče požáru model Kidde 29D.

CE - označení informující o tom, že zařízení je uváděno na trh v Evropské unii 
0786 - unikátní číslo notifikovaného orgánu zkušebny VdS
CPD - prohlášení o vlastnostech (doplňující informační údaj)
20733 08 - unikátní číslo dokumentu
EN14604:2005 - norma na základě které bylo provedeno posouzení shody hlásiče

CE  vds 
0786-CPD-20733
08
EN14604:2005
EN14604:2005
G206007

 

VdS - logo certifikačního orgánu VdS
EN14604:2005 - norma na základě které bylo provedeno posouzení shody hlásiče
G206007 - unikátní číslo protokolu o zkoušce

Jaké další dokumenty mohou žádat při nákupu výrobku?
Jak již bylo řečeno aktuálně základním dokumentem deklarujícím kvalitu výrobku je Prohlášení o vlastnostech (CPD). Dalším dokumentem je ES prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.
Výrobce vydává ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává ES prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Jaké dokumenty budu potřebovat ke kolaudaci stavby?

V případě, že v rámci územního stavebního rozhodnutí bylo na základě vyhlášky č. 268/2011 Sb., nebo vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb do projektu stavby zahrnuto zařízení detekce a signalizace (ADS) - autonomní hlásič požáru dle ČSN EN14604:2005 dokládá stavebník při kolaudačním řízení Prohlášení o vlastnostech (CPD) k danému modelu hlásiče požáru.

Společnost Kidde vyrábí a dodává hlásiče požáru se dvěma typy technologií detekce: ionizační a optickou. Technologie se liší v závislosti na oblasti použití.
Ionizační hlásiče požáru se vyznačují rychlou schopností detekce požáru, nicméně, se nejlépe hodí pro detekci rychle se šířící ohně, doprovázeného malým množstvím viditelného kouře. Mohou být umístěny v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou například chodby u koupelen, sušárny, garáže atd.
Optické detektory (optoelektronické) rychleji reagují na požáry, kde v první fázi dochází k viditelnému nárůstu velkého množství kouře bez otevřeného ohně, např. kouř z doutnajících předmětů, méně náchylných k hoření.
Požáry v domácnostech vznikají a vyvíjí se různými způsoby a často se chovají nepředvídatelně. Pro zajištění maximální ochrany doporučujeme v jedné domácnosti instalaci alespoň jednoho hlásiče požáru s ionizační a jednoho s optickou technologií.

Jaké množství detektorů doporučujete instalovat?

Počet doporučených hlásičů požáru a jejich rozmístění závisí především na počtu ložnic, pokojů, velikosti prostoru a také na potenciálních rizicích (sporák, krb, kotel, elektrické spotřebiče, stav elektroinstalace …).

Pro stanovení množství, bychom se měli řídit pravidly, které říkají, že hlásič požáru by měl být instalován:

 • Nejprve přímo v ložnici.
 • Pokud se v domácnosti nachází více pokojů určených ke spaní tak v každém takovém pokoji.
 • Ložnice jsou obvykle umístěny nejdále od východu, takže byste se měli snažit chránit únikové cesty v podobě chodby nebo schodiště, jelikož se jedná o „přirozený prostor " jímž postupují zplodiny a koř kouře během požáru.
 • V případě vícepodlažních budov, alespoň jeden hlásič požáru na každé patro.
 • V ložnici, kde spí osoba kouřící tabákové výrobky.
 • V oblastech, kde jsou umístěny elektrické přístroje, které by mohly být potenciálním zdrojem požáru (elektrické ohřívače, přímotopy, zvlhčovače, vánoční stromek, atd. ...).
 • V místnosti, kde přespávají osoby za zavřenými dveřmi. Zavřené dveře mohou pohltit akustický poplach hlásiče požáru a siréna tak nemusí pobudit spící osobu v pokoji.
 • V místnostech s krbem nebo krbovými kamny.

Příklad rozmístění hlásičů požáru                  Doporučená místa pro montáž budovách hlásičů požáru ve více podlažích

rozmisteni detektoru         rozmisteni detektoru dum

Minimální ochrana: Nejméně jeden hlásič požáru na každém patře. Nejlepší místo pro montáž chodba nebo schodiště v blízkosti ložnice.

Optimální ochrana: Hlásič požáru by měly být instalovány ve všech pokojích, chodbách, podkroví a suterénu. Upozornění! Do kuchyní a garáží doporučujeme montáž tepelných hlásičů požáru napájených z elektrické sítě.

Doporučená místa instalace hlásiče požáru

Kouřit spolu s teplým vzduchem má stoupat vzhůru ke stropu a to tou nejkratší cestou, nejprve se šíří po celém jeho povrchu a pak začne padat dolů. S tohoto důvodu je nejlepším místem pro montáž hlásiče požáru střed stropu, od kterého je nejblíže na jakékoliv místo v místnosti. Minimální montážní vzdálenost od boční stěny by měla být 30 cm a 60 cm od každého vnitřního rohu (viz. Obrázek A).

V případě, že není možné umístit hlásič na strop, umožňuje konstrukce hlásiče také možnost instalace na zeď. V tomto případě by měl být instalován nejméně 15 cm, avšak ne více než 30 cm pod stropem (viz. Obrázek A).

V místnostech se šikmými stropy a typu ^ (např. podkroví), je možná instalace hlásič za předpokladu dodržení pokynů znázorněných na obrázku B.

V oblastech, kde jeden z rozměrů je delší než 9 m (např. dlouhé chodby), by měly být hlásiče instalovány na obou koncích.

Obrázek 6Obrázek 7

Obrázek A                                                                                   Obrázek B

Nevhodná místa pro instalace hlásiče požáru

Pokud často dochází k aktivaci hlásiče v důsledku tzv. „Falešného poplach" může to znamenat, že byl detektor instalován na nesprávném místě.

Aby se minimalizovala možnost náhodné aktivace hlásičů požáru, neměly být instalovány:

 • V garáži. Produkty spalování jsou obsaženy ve výfukových plynech nastartovaného auta. *
 • V blízkosti oken, dveří, klimatizační zařízení, stropních ventilátorů a dalších zařízení spojených s prouděním vzduchu.
 • V místnostech, kde teplota klesne pod 4 °C nebo může vzrůst nad 38 °C, například v uzavřených půdách, zimních zahradách, atd.
 • V místech označeném na obrázku „A" - jako „PROSTOR BEZ CIRKULACE VZDUCHU".
 • V místech vystavených prachu a nečistotě. Tyto faktory mohou mít nepříznivý vliv na správnou funkci senzoru nebo blokovat detekci.
 • Blíže než 0,9 m od místností s vysokou vlhkostí (např. koupelny). Vlhkost nebo pára mohou způsobit falešné poplachy.
 • Blíže než 0,9 m od prostor, kde dochází k produkování částic spalování (např. kuchyně). *
 • V blízkosti zářivek (CFL), min. vzdálenost hlásiče je 50 cm.

* Nevztahuje se na tepelné hlásiče.

V čem spočívá správná údržba požárního hlásiče?

- Týdenní kontrola hlásiče - testování každého hlásiče požáru pravidelně 1x týdně stisknutím testovacího tlačítka. Případně doporučujeme použít dostupného testovacího plynu Detectasmoke DS1 (schválený aerosol k testování hlásičů požáru dle ČSN EN 14604) pro Kidde kouřové hlásiče požáru.
- Pravidelná výměna napájecích baterií – v případě, že zařízení signalizuje nízkou kapacitu hlásiče
- Jednou za 10 let výměna hlásiče za nový.
- Nejméně jednou ročně vyčištění vnitřní části hlásiče (snímací komory) pomocí stlačeného vzduchu nebo pomocí hadice vysavače vyfouknutím nebo odsátím nahromaděných prachových částic skrze otvory po obvodu hlásiče. Vnější část hlásiče může být otřena navlhčenou textilií.