+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Prohlášení o vlastnostech

Základní informace

  • Nařízení CPR opustilo filosofii Nového Přístupu k technické harmonizaci založeného na obecném stanovení základních požadavků bezpečnosti a ochrany veřejného zájmu, které jsou následně konkretizovány v harmonizovaných normách.
    Výrobce Prohlášením o shodě dává na vědomí, že jeho výrobek splňuje požadavky legislativy a je bezpečný.
  • Cílem CPR není stanovit bezpečnost stavebních výrobků, ale zajistit spolehlivou užitečnou informaci o jejich vlastnostech, které projektanti, stavitelé a jiní uživatelé stavebních výrobků mohou využít při projektování a realizaci staveb.
  • Bezpečnost stavby není věcí výrobce či distributora stavebních výrobků, nýbrž projektanta, který však potřebuje od výrobce spolehlivé informace o vlastnostech všech prvků použitých v projektu.
  • Výrobci proto podle CPR nevydávají Prohlášení o shodě, ale Prohlášení o vlastnostech, ve kterém formou úrovně (číselné údaje), třídy (kategorie) nebo popisu specifikují vlastnosti, které se vztahují k plnění základních požadavků na stavby.
  • Výrobci nezajišťují shodu stavebních výrobků se základními požadavky, ale zajišťují shodu vlastností výrobku s informacemi uvedenými v Prohlášení o vlastnostech.

prohlaseni o shodeProhlášení o vlastnostech dle CPR

Výrobce před opatřením stavebního výrobku označením CE a jeho uvedením na trh vydává Prohlášení o vlastnostech – PoV (Declaration of Performance DoP).
PoV musí být vydáno v úředním jazyce (jazycích) státu určení.
Prohlášení o vlastnostech (PoV) není nutné, jestliže stavební výrobek:

  • je vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a výrobce je odpovědný za bezpečné zabudování výrobku do konkrétní stavby,
  • je vyroben na staveništi za účelem jeho zabudování do zde budované stavby,
  • je vyroben tradičním nebo historickým způsobem za účelem rekonstrukce památkově chráněných budov

Prohlášení o vlastnostech se nesmí vydávat a označení CE se nesmí aplikovat, jestliže pro stavební výrobek neexistuje harmonizovaná technická specifikace (hEN, EAD). V takovém případě postupuje výrobce podle vnitrostátních předpisů (v ČR podle NV 163/2002 Sb., vydává se prohlášení o shodě).
Vydáním Prohlášení o vlastnostech přejímá výrobce zodpovědnost za shodu vlastností výrobku s vlastnostmi uvedenými v Prohlášení.

Vzor Prohlášení o vlastnostech