+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Vyhláška požární ochrany staveb

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb, včetně např. podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, evakuace apod. Vyhláška zlepšuje úroveň ochrany občanů ČR před požáry.

hzsborDne 12. 9. 2011 byla ve sbírce zákonů, částce 95 vyhlášena pod číslem 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška o technických podmínkách požární ochrany. Tato vyhláška nabyla účinnosti 27. 9. 2011.

Hlavní změna se dotýká ustanovení § 21 odst. 2, kde jsou doplněny technické požadavky pro stavby garáží, které budou sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva. Požadavek vybavení takové garáže detektory úniku plynu a účinným větráním se týká příjezdového a výjezdového prostoru hromadné garáže sloužící pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud tento prostor je delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. A dále je nutno v souladu s výše uvedeným ustanovením vždy posoudit možnost vzniku výbušné atmosféry z hlediska vybavení takové garáže elektrickým zařízením.

V souvislosti se změnou v ustanovení § 21 odst. 2 dochází ke zrušení ustanovení § 30 odst. 8, který v původním znění neumožňoval parkování vozidel na plynný pohon v hromadné podzemní garáži. V přechodných ustanoveních je stanoven požadavek na technické podmínky pro garáž, která bude sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejíž stavba byla zahájena před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Další drobné úpravy se týkají srozumitelnější a jednoznačnější formulace některých ustanovení, dochází k doplnění některých ustanovení v souvislosti se změnou českých technických norem a některé úpravy jsou provedeny na základě zkušeností z praxe. Další změny se týkají doplnění v příloze č. 1 nově vyšlých českých technických norem a úprav v příloze č. 2 a 3.

„Vyhláška určuje pouze povinné minimum, záleží pak na občanech, jak velký bezpečnostní komfort si zajistí. Každý by si měl uvědomit, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do přenosného hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. Je skutečně jen málo horších věcí, než když vaše domácnost vyhoří. Nepřijdete totiž jen o nábytek nebo oblečení, ale kouř a oheň nenávratně zničí také vaše osobní věci nebo doklady,“ zdůrazňuje odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser.

Zdroj: HZS ČR