+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Kontrola před nákupem detektoru

Co zkontrolovat než provedu nákup detektoru CO?

Zdali se jedná o autorizovaného prodejce

Výhradním dovozcem a distributorem produktů Kidde Safety Ltd. pro Českou a Slovenskou republiku je společnost SAFE HOME europe s.r.o. a pouze zboží zakoupené v jeho obchodní síti může být považováno jako nákup v oficiální distribuci.

U jakéhokoliv produktu zakoupeného mimo oficiální distribuční síť (převážně se týká zahraničních internetových obchodů a aukcí) nelze uplatňovat jakýkoliv nárok na záruční opravy či servis.

Doporučujeme nakupovat nové přístroje a pouze u autorizovaného distributora Kidde!

Jak na první pohled poznám autorizovaného prodejce

Od října 2014 by měli všichni prodejci označit svá nákupní místa ochrannou známkou, kterou mohou používat pouze jakožto autorizovaní distributoři značky Kidde pro Českou nebo Slovenskou republiku.

safe icon safe icon sk

Zdali se jedná o nový přístroj

Doporučujeme nakupovat pouze přístroje nové, které jsou zabaleny v originálních obalech výrobce!
Senzory pro detekci oxidu uhelnatého mají omezenou dobu životnosti, ta začíná běžet od okamžiku aktivace integrovaného napájecího zdroje nebo vložením napájecích baterií do detektoru. S těchto důvodů se nedoporučuje nakupovat detektor z „druhé ruky", není známo, jak dlouho a za jakých podmínek byl používán.

Způsob originálního balení

Detektory by měly být zabaleny takovým způsobem, který vyžaduje mechanické poškození balení, jako je například otevření obalu nebo poškození ochranné známky. V takovémto případě si může být jako koncový zákazník na 100% jistý, že zařízení nebylo dříve použito.

Používané typy senzorů pro detekci oxidu uhelnatého (CO)

Senzor je srdcem měřícího zařízení, či detektoru pro detekci CO. Tato část zařízení má významný vliv na stabilní měření hodnot, provozuschopnost a celkové chování přístroje. Nejlepší typ senzoru pro detekci oxidu uhelnatého je elektrochemický senzor. Ten poskytuje stabilní a dlouhodobý provoz zařízení, eliminuje takzvané falešné poplachy, je odolný vůči chemikáliím užívaných v domácnostech, změnám vlhkosti a dokáže pracovat v širokém rozsahu teplot (od 4 °C - 40 °C). Elektrochemické senzory renomovaných výrobců vynikají přesností měření v celém rozsahu detekce oxidu uhelnatého. V současné době detektory CO s takovými senzory zaručují správnou činnost a kvalitu měření po dobu nejméně sedmi let.

POZOR! Na našem trhu jsou také ke koupi detektory oxidu uhelnatého s nízkou kvalitou elektrochemických senzorů. Životnost detektorů CO s těmito senzory bývá obvykle maximálně 2 - 3 roky!

Jiné typy senzorů používaných v detektorech CO

Chemický

Chemický senzor se vyznačuje krátkou životností (okolo 2 let), je odolný vůči vlhkosti a má omezený rozsah provozních teplot. Jeho nedostatečná přesnost při detekci CO se stává častým zdrojem tzv. falešných poplachů. Detektory s chemickým senzorem nesplňují normy pro domácí detektory oxidu uhelnatého (EN50291-1:2010).

Polovodiče kovu

Pro svou funkci je nutné, aby vynaložily energii (musí být napájeny přímo z elektrické sítě) na zahřátí cínové vrstvy kysličníku na teplotu asi 500 °C, čímž se jejich provoz stává velmi nákladným. Ve srovnání s elektrochemickými senzory, senzory polovodiče kovu stárnou podstatně rychleji. S odstupem času se mění citlivost buněk, které se stávají zdrojem falešných poplachů. Polovodičové senzory jsou citlivé na změny vlhkosti v místnosti a mají nízkou přesnost.

Dodržování shody s normou EN50291-1: 2010

Detektory pro zjištění přítomnosti oxidu uhelnatého (CO) prodávané v Evropské unii by měli splňovat požadavky evropské normy EN50291-1: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého. Tato norma platí také v České a Slovenské republice.

Pouhé prohlášení výrobce, že zařízení splňuje požadavky této normy, není dostatečné!

Aby bylo zajištěno řádné fungování měřícího zařízení či detektoru, musí zařízení splňovat tuto normu a musí být náležitě označeno tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že shoda s touto normou byla prokázána na základě testů provedených nezávislou zkušební laboratoří. V případě detektorů Kidde jsou všechny námi dodávané modely v souladu s výše uvedenými pravidly a ve shodě s normou EN50291-1: 2010. Pro námi dodávané výrobky na trh v rámci České a Slovenské republiky je plnění těchto pravidel naprostým standardem. Výrobky Kidde prochází celou řadou náročných testů, přičemž je potvrzení shody potvrzeno nezávislou zkušební laboratoří British Standard Institute (BSI - britský institut pro normalizaci) číslo zprávy KM98848.

Na obalu zařízení, které prošly testy pro dosažení shody s EN50291-1: 2010 musí být umístěno logo certifikačního orgánu společně s číslem normy, rokem ve kterém bylo zařízení testováno a číslem protokolu o zkoušce.

Příklad označení:

CE  Označení CE informuje o tom, že zařízení je uváděno na trh v Evropské unii. Nepotvrzuje, potvrzení shody s normou EN50291-1: 2010 pro Elektrická zařízení k detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách!
  BSI     Označení logem certifikačního orgánu BSI (britský institut pro normalizaci) potvrzující, že zařízení prošlo všemi testy pro udělení shody s normou, podle nichž bylo zařízení testováno.

EN50291-1: 2010 – EN / číslo normy / rok, ve kterém bylo zařízení testováno KM98848 - Číslo protokolu o zkoušce

Nedoporučujeme nákup detektoru oxidu uhelnatého, který není označen logem shody s normou EN 50291-1: 2010!

Často se v informacích o popis zařízení si můžete přečíst, že: "Snímač je vyráběn v souladu s platnými normami ..." nebo "snímač je kalibrován (certifikován) v souladu s normou ..." Tato formulace neznamená, že oxid uhelnatý detektory splňují požadavky obsažené v těchto normách, které lze zavést potenciální kupce v omylu. V případě, že přístroj byl testován nezávislým certifikačním orgánem na těle je umístěn podepsat potvrzení, informace, na jehož základě bylo certifikováno a číslo (příklad reference výše).

Často jsou dodavateli uváděny informace týkající se senzoru, které například udávají: „Senzor je vyráběn v souladu s platnými normami …“ nebo že je senzor kalibrován (certifikován) v souladu s platnými normami. Tato formulace neznamená, že tyto detektory oxidu uhelnatého splňují všechny požadavky těchto norem. Tyto informace mohou zákazníka zmást a uvést v omyl. Pokud byl přístroj testován nezávislým certifikačním orgánem, je vždy jeho logo uvedeno v průvodní dokumentaci výrobku (např. manuál k použití výrobku, na balení a podobně) viz. příklad označení výše.

Záruka

Dávejte pozor na délku záruční doby a také na to zdali se záruka vztahuje na senzor detektoru. V případě detektorů s elektrochemickými senzory nové generace poskytujeme záruku na dobu 10 let a to jak na samotné tzařízení tak na jeho senzor.
Před vlastním nákupem se je třeba dotázat prodejce, zda daná záruka není omezena (informace uvedená v záručních podmínkách). Někteří výrobci nebo dovozci nabízí výrobky s 5 letou zárukou, která má však své omezení. Ve většině případů se však toto omezení týká nejdůležitějšího prvku detektoru, kterým je senzor pro detekci CO s vymezením záruky na pouhé 2 roky! V tomto případě, je ve skutečnosti „celková" záruka snížena na dobu 2 let, protože náklady na výměnu senzoru by překročili pořizovací cenu nového výrobku.

Roční náklady na provoz - cena zařízení

Nenechte se zmást stejnou nebo rozličnou cenou výrobku. Při rozhodování o nákupu, byste měli mýt na paměti, že každý senzor detektoru oxidu uhelnatého má omezenou dobu životnosti. Životnost závisí na typu senzoru. V případě elektrochemických senzorů horší kvality se obvykle životnost pohybuje okolo 2 let. V případě elektrochemických senzorů renomovaných výrobců jde o životnost senzoru se zárukou minimálně 7 let a u elektrochemických senzorů nové generace 10 let.

Pro srovnání senzorů se stává reálnější, když vezmeme v úvahu cenu zařízení související s dobou svého provozu (např. doba provozu zaručená výrobcem, denní náklady na vlastní provoz a údržbu zařízení atd.)

RNP = cena přístroje / záruční doba, včetně záruky senzoru.
Roční náklady na provoz (RNP) je vyjádřena v Kč / rok.
Například v případě detektoru oxidu uhelnatého 7CO: cena zařízení 990,- Kč, záruční doba 10 let.
Takže RNP detektoru = 990/10 = 99,- Kč / rok.
Podobně je tomu u modelu 7DCO kdy je RNP 127,7,- Kč / rok.

Manuál uživatele

Vzhledem k tomu, že řádné fungování přístrojů nezávisí jen na volbě správného senzoru, ale také na dalších faktorech přičemž mezi ty nejdůležitější patří správné rozmístění a vhodné umístění vašich měřících zařízení, detektorů oxidu uhelnatého, hlásičů požáru, hasicích přístrojů či evakuačních prostředků, by součástí balení každého takovéhoto dodávaného produktu měl být podrobný manuál uživatele. Z manuálu získáte důležité informace, které vám nejen napoví jakým správným způsobem zařízení a produkty instalovat spolu s výběrem místa instalace a použitím senzoru, ale také jak je používat. Návod by měl obsahovat alespoň základní informace o oxidu uhelnatém, o jeho příznacích, o tom jak se chovat v případě mimořádné události či dalších informacích vztahujících se k výrobku a musí být v českém jazyce. Spolu s návodem pak máte možnost vytvořit váš domov bezpečnější.

Nezahrávejte si se životem a zdravím Vás a Vašich blízkých nenakupujte bezpečnostní výrobky od neautorizovaných prodejců, necertifikovaného typu nebo neznámého původu...